कर्मचारी विवरण

सि.नं. फोटो कर्मचारीको नाम स्थायी ठेगाना पद जिम्मेवारी सम्पर्क नं. ईमेल
1 केशव प्रसाद बिमली प्रदेश सचिव .... 9849833487
2 दानी कान्त झा पिपरा, महोत्तरी उप सचिव (अधिकृत दशौ) प्रशासकीय प्रमुख 9845035996 danikantjha@gmail.com
3 मेनका कुमारी जनकपुरधाम, धनुषा अधिकृत (अधिकृत सातौ) शाखा प्रमुख 9844536338 menkajhajnk@gmail.com
4 नविन कुमार मिश्र लेखा अधिकृत (प्रदेश सभा सचिवालय आर्थिक प्रशासन 9849431094
5 रामजुत यादव जनकपुरधाम, धनुषा सहायक स्तर पाचौं (ना.सु.) प्रशासन, भण्डार 9807810544
6 आशा शर्मा महदैया, तपनपुर कम्प्यूटर ओपरेटर(सेवा करार) कम्प्यूटर, दर्ता चलानी 9864073073 ashasharma59013@gmail.com
7 विजय कुमार यादव क्षिरेश्वर, धनुषा ह.स.चा. (सेवा करार) चालक
8 आरिफ हुसेन सिराहा का.स. (सेवा करार) सहयोगी
9 निता देवि जनकपुरधाम, धनुषा कार्यालय सहयोगि (करार सेवा) सहयोगि 9819670169