पदाधिकारी विवरण


माननीय श्री लालबावु राउत

अध्यक्ष, माननीय मुख्यमन्त्री

डा. भोगेन्द्र झा

उपाध्यक्ष