सम्पूर्ण दस्तावेजहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश नं.२ को जनसाङ्ख्यिक स्थिति ०७६/०७७ Province 2 Demographic Profile_Design_final revision_as of 29 Nov 2019.pdf 01/09/2020 - 14:27
पहिलो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/०८१) को आधार-पत्र ०७६/०७७ Cover design(1).pdf , 02Inside Cover to Contents.pdf , 03Inside Pages.pdf 01/09/2020 - 14:23
पहिलो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/०८१) को आधार-पत्र ०७६/०७७ Cover design(1).pdf , 02Inside Cover to Contents.pdf , 03Inside Pages.pdf 01/09/2020 - 14:23
पहिलो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/०८१) को आधार-पत्र ०७६/०७७ Cover design(1).pdf , 02Inside Cover to Contents.pdf , 03Inside Pages.pdf 01/09/2020 - 14:23
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७६/०७७ नीति-तथा-कार्यक्रम-२०७६।०२।19_077.pdf 01/09/2020 - 14:13
परामर्शदाता छनौटकाो लागि सूचना ०७६/०७७ scan of suchna.pdf , Provincial profile preparation guideline and TOR_0.doc 11/22/2019 - 15:13
परामर्शदाता छनौटकाो लागि सूचना ०७६/०७७ scan of suchna.pdf , Provincial profile preparation guideline and TOR_0.doc 11/22/2019 - 15:13
presentation ०७६/०७७ seep presentation.pdf 08/18/2019 - 15:55
ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटर खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आहानकाे सूचना ०७५/०७६ tendar.pdf 06/07/2019 - 10:49