अध्यक्ष, माननीय मुख्यमन्त्री

9854025097

उपाध्यक्ष

प्रदेश निती तथा याोजना आयोगको संक्षिप्त परिचय

प्रदेशको नीति निर्माण र योजना तर्जुमा प्रकृयालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन  यस प्रदेश नं. २, प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ जारी गरी प्रदेश नीति आयोग गठन गरेको छ । यस आयोगलाई योजना तर्जुमा र नीति निर्माण सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमका कार्यदेश प्राप्त छ ।